Aktualności

08-03-2017r.

Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw pacjenta

Rzecznik Praw Pacjenta przypomina, iż na mocy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta każdy ma prawo do dochodzenia roszczeń w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta w drodze postępowania przed sądem cywilnym. Szczegółowe przepisy w zakresie możliwości dochodzenia roszczeń reguluje również ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

 

Zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w razie zawinionego naruszenia praw pacjenta sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę na podstawie art. 448 ustawy Kodeks cywilny. W razie zawinionego naruszenia prawa pacjenta do umierania w spokoju i godności sąd może, na żądanie małżonka, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia w linii prostej lub przedstawiciela ustawowego, zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez nich cel społeczny. Powyższego przepisu nie stosuje się do zawinionego naruszenia prawa pacjenta do:

  1. przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne;
  2. informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych;
  3. dostępu do dokumentacji medycznej dotyczącej jego stanu zdrowia;
  4. zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych.

Pozew składa się do sądu rejonowego lub okręgowego w zależności treści żądania oraz wartości przedmiotu sporu.

 

Istnieje także możliwość polubownego rozwiązania sporu bez udziału sądu lub z minimalnym jego udziałem. W myśl ustawy Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r., istnieje możliwość zwrócenia się do kierującego placówką medyczną, która udzielała świadczeń zdrowotnych, z pismem procesowym inicjującym postępowanie – zawezwanie do próby ugodowej. Celem niniejszego postępowania jest polubowne załatwienie sporu przed sądem bez potrzeby wytaczania powództwa – jest to tzw. ugoda przedsądowa. Można też zawrzeć ugodę w trakcie procesu tzw.  ugodę sądową. O zawezwaniu do próby ugodowej, bez względu na właściwość rzeczową, można zwrócić się do sądu rejonowego ogólnie właściwego dla przeciwnika.


Podstawa prawna

  • Art. 4 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  • Kodeks Cywilny Dz. U. z 2017 r. poz. 469
  • Art. 126 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, Dz. U. z 2016 r. poz. 1822, z późn. zm.
  • Art. 16 i 17 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
  • Art. 184 – 186 ustawy Kodeks postępowania cywilnego

 

Lista aktualności