Prelegenci

I panel dyskusyjny

 

 

Zdjęcie Pani Doroty Karkowskiej

dr hab. Dorota Karkowska, prof. nadzw. UŁ, radca prawny

Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się w szczególności w obszarach: prawa medycznego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Jest autorką monografii, m.in. Prawa pacjenta, Prawo medyczne dla pielęgniarek, Zawody medyczne; komentarzy, m.in. Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta; ponadto artykułów naukowych; analiz prawnych oraz artykułów prasowych w ramach społecznych kampanii oraz współautorką rekomendacji w zakresie prawa medycznego. Członek Rady Fundacji Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej; założycielka Fundacji Ius Medicinae, wiceprzewodnicząca Mazowieckiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie do 2015 roku; członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, doradca Prezesa Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie; zatrudniona w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa. Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Medycznego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Od stycznia 2018 roku przewodnicząca Mazowieckiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Warszawie; Od września 2018 roku stale współpracuje z Naczelną Izba Pielęgniarek i Położnych.

 

 

Zdjęcie Pana Marka Świerczyńskiego

 

 

dr hab. Marek Świerczyński

Prof. UKSW, konsultant Rady Europy, członek Rady Programowej debaty „Wspólnie dla Zdrowia”, ekspert prawny w dziedzinie leków biologicznych, czynny adwokat, arbiter oraz mediator, autor kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych z zakresu ochrony zdrowia, prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii i prawa farmaceutycznego.

 

 

 

 

Zdjęcie Pani Marii Boratyńskiej

dr hab. n. prawn. Maria Boratyńska

Wieloletni i ceniony wykładowca prawa medycznego dla prawników, medyków i bioetyków, pracownik naukowy UW oraz WUM (Zakład Medycyny Sądowej), członek Komitetu Bioetyki PAN oraz Komisji Bioetycznej WUM, redaktor naczelny i naukowy kwartalnika Prawo i Medycyna. Wcześniej - historyk i krytyk literatury. Współautorka pierwszej monografii poświęconej prawom pacjenta (2001), autorka monografii Wolny wybór. Gwarancje i granice prawa pacjenta do samodecydowania (2012), licznych artykułów poświęconych prawu medycznemu. Animator cyklicznej konferencji Forum Prawnomedyczne, Wiosennej Szkoły Bioetyki PAN, związana z pierwszymi w Polsce studiami bioetycznymi na UW, i podyplomowymi studiami prawa medycznego UW. Współtwórca projektu naukowego System Prawa Medycznego (wyd. Wolterskluwer), aktywna zwolenniczka dialogu między prawnikami medycznymi, lekarzami i bioetykami dla tworzenia interdyscyplinarnych syntez. Podejmuje tematy trudne i wymagające analiz szerszych niż ścisłe ramy ustaw: medycyny końca życia, praw reprodukcyjnych, dysforii płci, decyzji medycznych w imię dobra dziecka; poszanowania autonomii pacjenta oraz rozstrzygania kolizji dóbr i obowiązków w medycynie.

 

 

ks. dr Arkadiusz Nowak

Doktor nauk społecznych. Prezes Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. W latach 1995-2002 był pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. AIDS i narkomanii. W latach 2004-2006 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Społecznej przy Prezesie Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Aktywnie działa dla dobra osób zakażonych HIV i chorych na AIDS oraz podejmuje inicjatywy zmierzające do zjednoczenia środowiska organizacji pacjentów. W sferze publicznej zaangażowany jest w promowanie idei odpowiedzialnie rozumianej tolerancji i przeciwdziałaniu ksenofobii. W działalności społecznej kieruje się zasadą poszukiwania tych wartości, które prowadzą do jednoczenia środowisk a nie ich podziału.

 

 

Ewa Borek, MD, MBA

Lekarz, menadżer, ekspert z wieloletnim doświadczeniem pracy na rzecz poprawy dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii. Ekspert w dziedzinie organizacji i finansowania ochrony zdrowia oraz zdrowia publicznego. Absolwentka studiów MBA Illinois University  oraz kursu HTA w London School of Economics. Organizator dużych międzynarodowych projektów edukacyjnych, wśród których warto wymienić projekt Wolność Oddechu, który realizowany w szkołach podstawowych w całej Polsce doprowadził do upowszechnienia wiedzy o astmie wśród 1 mln uczniów, czy projekt Rak Piersi od A do Z, który zaowocował wzrostem świadomości praw pacjenta wśród polskich Amazonek. Autorka bloga www.pacjenci.blogspot.com oraz licznych publikacji w prasie branżowej, poruszających tematykę z zakresu usprawnienia systemu ochrony zdrowia. Ekspert aktywnie wspierający organizacje pacjentów. Obecnie od 2012 roku Prezes Fundacji MY Pacjenci działającej na rzecz zwiększenia partycypacji pacjentów w procesie podejmowania decyzji w ochronie zdrowia. Fundacja jest thinktankiem obywatelskim w ochronie zdrowia, zajmującym się tematyką partycypacji, pacjentocentryzmu, budowy kompetencji zdrowotnych, zdrowia publicznego, ekonomiki zdrowia oraz rozwoju postaw o charakterze „patients empowerment”. Jest współautorem licznych opracowań, stanowisk i raportów Fundacji.

 

 

II panel dyskusyjny

 

 

Zdjęcie Pana Jacka Wciórki

prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka

Psychiatra, profesor nauk medycznych, kierownik Mokotowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego/I Kliniki Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek Zarządu Głównego i koordynator Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, współtwórca Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, redaktor kwartalnika Advances in Psychiatry and Neurology/Postępy Psychiatrii i Neurologii, autor szeregu publikacji i wystąpień z zakresu psychopatologii, psychiatrii klinicznej i środowiskowej, oraz społecznych i humanistycznych aspektów psychiatrii.  

 

 

Zdjęcie Pana Andrzeja Cechnickiego

prof. dr hab. n. med. Andrzej Cechnicki

Psychiatra i psychoterapeuta, superwizor psychoterapii PTP, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ w Krakowie. Krajowy koordynator Programu Przeciwko Piętnie i Wykluczeniu Osób Chorujących Psychicznie we współpracy z WHO. Pomysłodawca i realizator krakowskiego systemu leczenia i rehabilitacji osób chorujących na schizofrenię oraz programu integracji zawodowej: Pensjonatu  "U Pana Cogito", „Cateringu Cogito”, w których zatrudnienie znajdują osoby po kryzysach psychicznych. Współtwórca i wieloletni przewodniczący Zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji ZG PTP i v-ce przewodniczący Komisji ds. Reformy i realizacji  NPOZP ZG PTP. Współtwórca i honorowy przewodniczący Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, współtwórca i wieloletni członek Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia na rzecz Realizacji NPOZP w Polsce. Redaktor Czasopisma Dialog. Autor ponad stu publikacji z zakresu schizofrenii, rehabilitacji  i psychiatrii społecznej m.in. monografii Schizofrenia – proces wielowymiarowy. Krakowskie prospektywne badania przebiegu, prognozy i wyników leczenia.

 

 

Zdjęcie Pana Marka Balickiego

dr Marek Balicki

Lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii (I st.) i psychiatrii (II st.).

Kierownik Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, prezes Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych. Uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Kierował kilkoma szpitalami warszawskimi, dwukrotny minister zdrowia (2003 oraz 2004-2005), doradca Prezydenta RP  (1998-2001), wieloletni parlamentarzysta (poseł na Sejm RP I, II i VI kadencji, senator RP V kadencji). W latach 80. aktywnie działał w „Solidarności” oraz w opozycyjnych strukturach podziemnych. W stanie wojennym internowany, ponownie więziony w 1983 r. Członek wielu organizacji społecznych i naukowych, wykładowca i autor licznych publikacji dot. m.in. polityki zdrowotnej, praw pacjenta oraz zdrowia psychicznego.

 

 

III panel dyskusyjny

 

 

Zdjęcie Pani Urszuli Jaworskiej

Urszula Jaworska
Prezes fundacji własnego imienia. Jest twórcą jednego z pierwszych w kraju Banku Dawców Szpiku Kostnego. W 1997 roku przeszła jako pierwsza pacjentka w Polsce przeszczep szpiku od niespokrewnionego dawcy. To właśnie te doświadczenia walki o własne życie zadecydowały o powstaniu fundacji, która od 1997 roku aktywnie pomaga chorym na nowotwory, białaczkę, SM, WZW C, szpiczaka mnogiego. Mimo wielu obowiązków stara się łączyć pracę w fundacji ze wspieraniem innych organizacji m.in. OFOPu czy innych stowarzyszeń pacjentów. Od kilku lat czynnie działa przy Rzeczniku Praw Pacjenta jako członek Rady oraz przy Rzeczniku Praw Obywatelskich jako członek Rady Społecznej. W rankingu listy stu Pulsu Medycyny najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia w 2017 roku znalazła się na 38 miejscu. Od lutego 2018 roku bierze udział w pracach Komitetu Zdrowia Krajowej Izby Gospodarczej.

 

 

 

 

Szymon Chrostowski

Od 15 lat działa społecznie w obszarze profilaktyki i edukacji onkologicznej. Od 2004 roku jest założycielem i honorowym prezesem Fundacji Wygrajmy Zdrowie. Pełnił funkcję prezesa największej organizacji pacjentów w Polsce: Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych W 2012 roku powołał Koalicję Walki z Bólem „Wygrajmy z Bólem”, w ramach której opracowano standardy leczenia bólu nowotworowego w Polsce. W 2013 roku powołał Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii, którego celem była ocena funkcjonowania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych. W ramach Porozumienia współtworzył Pacjencką Strategię dla Onkologii na lata 2015-2025 oraz rozwiązania pro-pacjenckie do pakietu onkologicznego m.in. karty pacjenta onkologicznego, zniesienia limitów, koordynatora pacjenta. W styczniu 2015 roku zaangażował najważniejsze towarzystwa naukowe onkologiczne w Polsce do wspólnego wypracowania rekomendacji do Narodowego Programu Zwalczana Chorób Nowotworowych. Członek Krajowej Rady ds. Onkologii powołanej w Ministerstwie Zdrowia. Od 2013 rokujest również ekspertem ds. immuno-onkologii przy Parlamencie Europejskim. Członek Międzynarodowej Grupy Sterującej All.Can. Uhonorowany nagrodą Św. Kamila w 2013 roku za wieloletnią edukację w dziedzinie onkologii i dotychczasowe osiągnięcia Fundacji; uhonorowany nagrodą Złoty Otis 2013. Honorowy Wągrowczanin Roku 2015, Nagroda Optimus 2017 od Pracodawców RP, Nagroda Lider Zdrowia 2018.

 

 

Zdjęcie Pani Beaty Ambroziewicz

Beata Ambroziewicz

Prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”, członek Zarządu Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie, z-ca Redaktora Naczelnego Głosu Pacjenta Onkologicznego, Członek Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, członek Narodowej Rady Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia „Wspólnie dla Zdrowia”. Ukończyła Studia Wyższe na kierunku Marketing i Zarządzanie Uniwersytetu Warszawskiego, od ponad 10 lat jest związana z organizacjami pacjentów, aktywnie współpracuje z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami instytucji związanych ze zdrowiem, resortem zdrowia, NFZ, Rzecznikiem Praw Pacjenta i in. Koordynuje realizację ogólnopolskich projektów finansowanych z funduszy unijnych i norweskich takich jak: „Obywatele dla Zdrowia”, „Obywatelskie Porozumienie na rzecz Onkologii” czy „Społeczny monitoring wdrażania i realizacji przez Ministerstwo Zdrowia pakietu onkologicznego”. Organizuje i uczestniczy w wielu krajowych i zagranicznych konferencjach, sympozjach, szkoleniach poświęconych tematyce zdrowia oraz wsparciu pacjentów. Promuje konstytucyjne zasady pomocniczości, dialogu społecznego oraz współdziałania, otwartości, solidarności i wzajemnego wspieraniu związków, stowarzyszeń, federacji, fundacji i innych organizacji pacjentów. W ramach parasolowej organizacji Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia” pragnie razem z innymi przedstawicielami pacjentów kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec organizacji pacjentów, budować ich rzetelny wizerunek, być jednym z rzeczników środowiska pacjentów, wzmacniać porozumienia branżowe, regionalne i międzynarodowe, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych.

 

 

Stanisław Maćkowiak

Prezes Federacji Pacjentów Polskich (FPP), absolwent Politechniki Warszawskiej, ekspert ds. Logistyki i systemów w ochronie zdrowia.

Rodzic córki chorej na rzadką chorobę metaboliczną.

Współzałożyciel i prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” (2000 roku).

Od tego czasu zajmuje się tematyką zdrowia publicznego, działając charytatywnie na rzecz polepszenia jakości świadczeń oraz pracą nad zmianami systemowymi dotyczącymi kompleksowej opieki chorych. Inicjator i założyciel Federacji Pacjentów Polskich (FPP).

Jest przewodniczącym platformy „Dialog dla Zdrowia” przy Ministerstwie Zdrowia.

Członek wielu zespołów problemowych dotyczących opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia. Członek Rady Programowej "Wspólnie dla Zdrowia". Aktywnie pracuje na arenie międzynarodowej współpracując m.in. z EPF, EURORDIS, ES PKU. Za zaangażowanie i działalność społeczną odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.