Prelegenci

I panel dyskusyjny

 

 

Zdjęcie Pana Błażeja Kmieciaka

dr n. społ. Błażej Kmieciak - doktor nauk społecznych w zakresie socjologii prawa. Jest również absolwentem resocjalizacji oraz podyplomowych studiów w zakresie prawa medycznego i bioetyki. Ukończył ponadto Szkołę Praw Człowieka organizowaną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka oraz Szkołę Profilaktyki Uzależnień w Warszawie. Jest aktualnie słuchaczem kursu „Child Protection: Children's Rights in Theory and Practice” organizowanego przez Uniwersytet Harvarda (USA) oraz Organizację Narodów Zjednoczonych.  Przez osiem lat pełnił funkcję Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, był ponadto członkiem Zespołu ds. Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości oraz redaktorem naczelnym Działu „Bioetyka” portalu biotechnologia.pl. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jest również ekspertem bioetycznym organizacji pozarządowych: Fundacji Życie, Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Fundacji im. Księdza Jana Kaczkowskiego. Jest autorem oraz współautorem takich książek, jak: Prawa pacjenta i ich ochrona. Studium socjologiczne Prawa dziecka jako pacjenta, Prawo dla lekarzy psychiatrów oraz Bioetyka. Między prawem, a pedagogiką.

 

 

Zdjęcie Pana Piotra Wierzbińskiego

 

 

dr n. med. Piotr Wierzbiński – lekarz psychiatra, w latach 2006 - 2014 asystent w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wykładowca Psychiatrii Klinicznej na Akademii Medycznej w Łodzi. Od 2015 roku prowadził poradnię Medsolver w Łodzi. W 2013 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii, w 2011 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych za pracę pt. „Ocena sylwetki psychologicznej i polimorfizm genu dla receptora endokannabinoidowego CNR1 u osób po próbach samobójczych”. W 2015 roku ukończył Master Psychopharmacology Program w Neuroscience Educational Institute (NEI) w USA, którego przewodniczącym jest Prof. Stephen M Stahl. W ramach rozwoju naukowo - klinicznego trzykrotnie odbył wyjazdy szkoleniowe do Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu w Sienie, we Włoszech. Od lat prowadzi ogólnopolskie szkolenia dla psychiatrów oraz lekarzy innych specjalności z zakresu epidemiologii, diagnostyki i leczenia farmakologicznego chorób  i zaburzeń psychicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Międzynarodowego Towarzystwa Psychiatrii Sportowej, autor ponad 70 publikacji naukowych oraz licznych doniesień zjazdowych poświeconych  epidemiologii i farmakoterapii w psychiatrii, psychiatrii sportowej, samobójstwom oraz pograniczu medycyny somatycznej i psychiatrii. W zakresie medycyny sportowej współpracuje z uznanymi autorytetami ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz kardiologii sportowej. W lutym 2018 roku zorganizował pierwszą w Polsce konferencję Psychiatra Sportu.

 

 

Zdjęcie Pana Mateusza Biernata

Mateusz Biernat – pedagog specjalny, konsultant studentów z zaburzeniami psychicznymi w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, student psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach, terapeuta w podejściu Otwartego Dialogu, trener asystentów zdrowienia, konsultant w Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” w Krakowie w projekcie „Deinstytucjonalizacja Szansą na Dobrą Zmianę” i w projekcie, mającym na celu wdrożenie w Polsce zawodu Eksperta przez Doświadczenie , autor warsztatów
i prowadzący szkolenia rozwojowo-edukacyjne dla osób po kryzysie psychicznym. Współpracuje ze Szpitalem Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie . Członek Akademii Liderów „ Cogito”. Wraz z dr hab. Agata Chudzicka-Czupała propaguje ideę środowiskowej opieki dla osób doświadczających problemów ze zdrowiem psychicznym, wspólnie prowadzą też badania nad psychologicznymi kosztami stygmatyzacji, dobrostanem osób z diagnozą psychiatryczną oraz uwarunkowaniami zaradności i readaptacji po przebytej hospitalizacji psychiatrycznej. Współtwórca  „Empowerment college”  – projekt międzynarodowy w zakresie zdrowia psychicznego, realizowany przy Polskim Instytucie Otwartego Dialogu. Prezes Fundacji „ Człowiek”

 

 

zdjęcie Pana Marka Balickiego

dr Marek Balicki - lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii (I st.) i psychiatrii (II st.). Kierownik Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, prezes Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrycznych Szpitali Ogólnych. Uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Kierował kilkoma szpitalami warszawskimi, dwukrotny minister zdrowia (2003 oraz 2004-2005), doradca Prezydenta RP  (1998-2001), wieloletni parlamentarzysta (poseł na Sejm RP I, II i VI kadencji, senator RP V kadencji). W latach 80. aktywnie działał w „Solidarności” oraz w opozycyjnych strukturach podziemnych. W stanie wojennym internowany, ponownie więziony w 1983 r. Członek wielu organizacji społecznych i naukowych, wykładowca  i autor licznych publikacji dot. m.in. polityki zdrowotnej, praw pacjenta oraz zdrowia psychicznego.

 

 

zdjęcie Pana Krzysztofa Olkowicza

Krzysztof Olkowicz – Główny Koordynator ds. ochrony zdrowia psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gdańskim, w latach 1989-1991 asesor sądowy w Sądzie Rejonowym w Elblągu i w Malborku. W latach 1984-1989 oraz 1991-2015 był funkcjonariuszem Służby Więziennej, od 1996 roku na stanowisku Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Koszalinie. Jest wykładowcą w Koszalińskiej Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych w Koszalinie i Politechnice Koszalińskiej. Od 2006 roku wpisany na listę radców prawnych. Zaangażowany w działalność społeczną. Jest Przewodniczącym Rady Społecznej Sanatorium MSWiA w Kołobrzegu, członkiem Rady Społecznej Szpitala MSWiA w Kańsku, członkiem Rady Społecznej Polikliniki MSWiA w Koszalinie. Działacz społeczny na rzecz poprawy warunków pobytu osób niepełnosprawnych fizycznie i psychicznie w „Domu Opieki Społecznej” w Machowinku. Uczestniczy w cyklicznych akcjach charytatywnych organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.  Od 2011 roku jest Sekretarzem w Terenowej Radzie do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym dla Okręgu Koszalińskiego działającej przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie. Od 2007 roku Prezes Klubu Sportowego „Czarni - Czarne”, w latach 2007-2010 Prezes Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej Koła „Posejdon” w Koszalinie. W 2015 roku odznaczony Orderem ECCE HOMO za dawanie przykładu prawdziwej wrażliwości, za odważne i prawe kierowanie się sercem i rozumem, nawet wtedy, gdy konieczne jest przezwyciężanie bezmyślnej i bezdusznej litery prawa.

W 2015 r. został powołany na stanowisko Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Odpowiadał m.in. za prawa osób pozbawionych wolności. Od 1 września 2017 r. pełni funkcję Głównego Koordynatora do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego. Do jego zdań należy monitorowanie, analizowanie i ocen realizacji praw osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak również przygotowywanie rekomendacji działań RPO w tym zakresie.

 

 

II panel dyskusyjny

 

 

Zdjęcie Pana Zbigniewa Króla

dr n. med. Zbigniew Król - Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu. W 1996 r. uzyskał tam tytuł doktora nauk medycznych. Jest pediatrą oraz specjalistą w dziedzinach: zdrowia publicznego i medycyny rodzinnej. Ukończył liczne szkolenia z organizacji, zarządzania i kształcenia w ochronie zdrowia (m.in. 1994 – Europa Zachodnia, 1995 – Belgia, Austria, 1996/97 – CM UJ Kraków, 1997 – Uniwersytet Harvarda USA, 2001 – USA, 2007/08 – Warszawa, Paryż). Po ukończenia studiów pracował jako starszy asystent w Klinice Nefrologii Pediatrycznej PSK we Wrocławiu (1990-1996) oraz jako lekarz rodzinny w Zakładzie Medycyny Rodzinnej AM (1994-1996). Od 1996 do 2000 r. był dyrektorem SPZOZ „Śródmieście”  w Krakowie i  prezesem Fundacji Zdrowia Publicznego (1999-2000). W latach 2000-2009 pracował jako adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego CM UJ. W tym czasie (2007-2009) był również zastępcą dyrektora w Agencji Oceny Technologii Medycznych. Od 2009 do 2011 r. zasiadał w zarządzie Pfizer Polska sp. z o. o. Następnie był dyrektorem Drawskiego Centrum Specjalistycznego (2012-2013) i Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (2013-2016).

Jest honorowym członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Na swoim koncie ma m.in. przewodnictwo w zespole ds. opracowywania HTA, delegatury w Baltic Sea Task Force (później Northern Diamension) Experts Group for Primary Health Care oraz w EQUIP – europejskiej grupie warsztatowej do spraw jakości. Był również ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego ds. organizacji ochrony zdrowia, a także kierownikiem projektu „Data for Decision Makers” (Harvard-Jagiellonian Consortium for Health). 16 lutego 2017 r. został powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia.

 

 

Zdjęcie Pani Barbary Remberk

dr hab. n. med. Barbara Remberk - konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Oddziału Warszawskiego tegoż Towarzystwa, członek zespołu roboczego ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia i zespołu do spraw aktywnej polityki wobec zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka. W pracy koncentruje się na leczeniu zaburzeń okresu adolescencji, zaś obszarem badań naukowych dr hab. Barbary Remberk były w szczególności psychozy o wczesnym początku.

 

 

 

 

Zdjęcie Pana Mikołaja Pawlaka

Mikołaj Pawlak – adwokat, absolwent Wydziału Prawa, Prawa kanonicznego i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w latach 2016–2018 był dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości, odpowiedzialnym za nadzór nad zakładami poprawczymi, sądami rodzinnymi czy schroniskami dla nieletnich. Od grudnia 2018 roku jest Rzecznikiem Praw Dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie Pani Małgorzaty Janas-Kozik

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik - specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista pediatrii, po ukończeniu 4-letniego szkolenia podyplomowego z psychoterapii, pracuje również jako psychoterapeuta pod stałą superwizją. Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego posadowionego w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. Zainteresowania naukowe ogniskuje na zaburzeniach odżywiania się, zarówno tych klasycznych, jak i nowych, trudno diagnozowalnych postaciach, problematyce FASD, ASD, jak również obszarze adolescencji zarówno w kontekście fizjologii, jak i charakterystycznych dla tego okresu zaburzeń.

 

 

Zdjęcie Pana Macieja Pileckiego

dr hab. n. med. Maciej Pilecki - lekarz, specjalista psychiatrii ogólnej oraz dzieci i młodzieży, certyfikowany psychoterapeuta, superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, psychoterapeuta European Association for Psychotherapy, Lider Grup Balinta Międzynarodowego Towarzystwa Balintowskiego, kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Katedrze Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dla województwa małopolskiego, członek zespołu roboczego ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z psychiatrii wieku rozwojowego, psychoterapii, terapii rodzin oraz zaburzeń odżywiania.

 

 

Zdjęcie Pana Rafała Szymańskiego

Rafał Szymański - ekspert od digital marketingu, prywatnie ojciec dziecka, które miało poważne problemy. Współzałożyciel internetowego forum wymiany doświadczeń „Porcelanowe Aniołki” w której wyleczone nastolatki i młodzi dorośli pomagają innym dzieciom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III panel dyskusyjny

 

 

Zdjęcie Pani Katarzyny Julii Kowalskiej

dr Katarzyna Julia Kowalska - doktor nauk prawnych, radca prawny, pracownik naukowy Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat zaangażowana w polski i światowy ruch na rzecz poradnictwa prawnego dedykowanego najbardziej potrzebującym grupom osób (w tym osobom żyjącym z HIV, bezdomnym). Członek zarządu European Network for Clinical Legal Education. Trenerka i ekspertka w zakresie metodologii pracy z klientem i udzielania wsparcia prawnego najbardziej potrzebującym grupom społecznym.  Prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego.

 

 

 

 

zdjęcie Pana Tomasza Gondka

 

 

dr n. med. Tomasz M. Gondek - lekarz, doktor nauk medycznych, specjalizował się w dziedzinie psychiatrii w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, ukończył studia doktoranckie w Katedrze Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
Założyciel Sekcji Kształcenia Specjalizacyjnego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Laureat stypendium Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: EPA ECP Scholarship Programme oraz stypendium Japońskiego Towarzystwa Psychiatrii i Neurologii: JSPN Fellowship Award. Jest członkiem Sekcji Edukacji Światowego Towarzystwa Psychiatrycznego (WPA) oraz EPA Early Career Psychiatrists' Committee. Odbył kursy Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego w zakresie psychoterapii zaburzeń lękowych, współchorobowości zaburzeń psychicznych i somatycznych, prewencji samobójstw oraz diagnostyki i leczenia zaburzeń koncentracji uwagi u dorosłych. Jego zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia z zakresu psychiatrii społecznej, epidemiologii zaburzeń psychicznych i zdrowia publicznego, współchorobowości między zaburzeniami psychicznymi a somatycznymi, neuropsychiatrii oraz neuroobrazowania."

 

 

Zdjęcie Pani Lidii Smyk

Lidia Smyk – Rzecznik Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego, aktywnie działająca na rzecz ochrony praw osób doświadczających kryzysu psychicznego, uczestniczka licznych sympozjów i konferencji dotyczących problemów psychiatrii. Wychowawczyni wielu pokoleń pielęgniarek pracujących w szpitalach psychiatrycznych. Odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Złotym Medalem za wieloletnią służbę.

 

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcie Pana Daniela Larssona

Daniel Larsson - Radca Ambasady Królestwa Szwecji w Warszawie, odpowiedzialny za wspieranie relacji biznesowych między Szwecją a Polską. Do roku 2016 zajmował stanowisko szefa Business Sweden na Polskę, Rumunię oraz Ukrainę, a od 2016 działa w strukturach Ambasady Szwecji. Szwed, z polskimi korzeniami, z pasją rozwijania firm na rynkach zagranicznych, od tych najmniejszych do dużych strategicznych projektów. Jeden z priorytetów Ambasady Szwecji w 2019 r. to pogłębiona wymiana doświadczeń oraz know-howu między Polską a Szwecją w dziedzinie innowacyjności.

 

 

 

 

 

 

 

 

zdjęcie Pana Marcina Kawińskiego

dr hab. Marcin Kawiński - kierownik Katedry Ubezpieczenia Społecznego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Jego zainteresowania zawodowe skupiają się wokół zastosowania ubezpieczeń w finansach osobistych oraz instytucjonalizacji rynku ubezpieczeniowego.

Kierował zespołami badawczymi w projektach dotyczących rynków finansowych, w tym w szczególności rynku ubezpieczeniowego i emerytalnego. Autor publikacji z zakresu ubezpieczeń, systemów emerytalnych i finansów osobistych. Redaktor naczelny kwartalnika naukowego „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”. Przez wiele lat uczestniczył w procesie legislacyjnym z ramienia Rzecznika Ubezpieczonych, był również arbitrem w Sądzie Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego. Zasiadał w instytucjach opiniodawczo-doradczych przy Komisji Europejskiej (FIN-NET, FIN-USE, FSUG) oraz Europejskich Agencjach Nadzoru Finansowego (BSA, IRSG, OPSG). Twórca i trener programu dla certyfikowanych doradców finansowych w zakresie ubezpieczeń na życie i planowania emerytalnego, realizowanego przez Warszawski Instytut Bankowości pod auspicjami €uropean Financial Planning Association.