Wojewódzka komisja ds. orzekania o zdarzeniach medycznych czy sąd powszechny - gdzie zgłosić błąd medyczny?

Jakie sprawy?

Jeśli podejrzewasz lub jesteś przekonany, że w Twoim przypadku doszło do błędu medycznego – błędnej diagnozy lub leczenia.

 

Gdzie zgłosić sprawę jeśli chcesz dochodzić z tego tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia?

  • Sąd – w drodze powództwa cywilnego

W przypadku postępowania sądowego, w zależności od kwoty pieniężnej, jaką podasz w pozwie (czyli wartość przedmiotu sporu), pozew złóż do sądu rejonowego lub okręgowego, który jest właściwy ze względu na miejsce siedziby pozwanego podmiotu wykonującego działalność leczniczą (przychodni, poradni specjalistycznej, szpitala, lekarza prowadzącego prywatną praktykę itp.). Sądy rejonowe zajmują się sprawami o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu wynosi do 75 tys. złotych, a sądy okręgowe sprawami, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa tę kwotę.

Przed wystąpieniem na drogę sądową możesz też wystąpić z pisemnym przesądowym wezwaniem do ugody. Decydując się na taki krok wystąp pisemnie do dyrektora placówki z wnioskiem o odszkodowanie i zadośćuczynienie za szkodę i krzywdę poniesioną z powodu np. niewłaściwego leczenia. W piśmie wezwij też placówkę do polubownego rozwiązania sporu i zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej we wskazanym terminie, z zastrzeżeniem, że po jego bezskutecznym upływie wystąpisz na drogę sądową.

  • Wojewódzka komisja do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.

Wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych mają swoje siedziby w poszczególnych urzędach wojewódzkich.

Pamiętaj jednak, że taką drogę dochodzenia roszczeń możesz wybrać tylko w przypadku zaistnienia zdarzenia medycznego, które nastąpiło po 1 stycznia 2012 r. i jest następstwem świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalu. Przez zdarzenie medyczne rozumie się zakażenie biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną: diagnozy, leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego albo zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Aby komisja wojewódzka mogła wszcząć postępowanie, złóż do niej wniosek wraz z propozycją wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia, jakie chcesz uzyskać. Do wniosku dołącz też dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku (np. dokumentację medyczną) oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za złożenie wniosku, która wynosi 200 zł.

Pamiętaj, że maksymalna kwota, o którą można wnioskować w przypadku uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia to 100 tys. zł. Najwyższa kwota o jaką mogą wnioskować spadkobiercy w przypadku śmierci pacjenta wynosi 300 tys. zł.