W jaki sposób zapisać się na wizytę do lekarza rodzinnego?

Na wizytę do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci mogą zapisać się osobiście, telefonicznie, za pośrednictwem osoby trzeciej lub, jeżeli placówka dysponuje odpowiednim oprogramowaniem, także drogą elektroniczną.

 

Każdy ubezpieczony pacjent ma prawo zapisać się na wizytę w wybranym przez siebie podmiocie leczniczym, dowolnie wybranego dnia w godzinach pracy rejestracji. Natomiast przychodnie zobowiązane są zapewnić rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia we wszystkich ww. formach.

 

Placówka zgodnie z ustalonym harmonogramem pracy zapewnia dostęp do świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu ich udzielania od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 18:00. Wyjątkiem są dni ustawowo wolne od pracy. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta świadczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z jego harmonogramem pracy) powinno być udzielane w dniu zgłoszenia np. w domu pacjenta. W innych przypadkach świadczenia te są udzielane w terminie uzgodnionym z pacjentem.

 

Informacje dotyczące m.in. godzin i miejsc przyjęć pacjentów oraz zasad zapisów na porady i wizyty, z uwzględnieniem wizyt lekarskich udzielanych w warunkach domowych, powinny być udostępnione w siedzibie każdej przychodni.

 

Kryterium zasadności lub braku zasadności udzielenia wizyty w dniu zgłoszenia jest stan zdrowia pacjenta. To lekarz podstawowej opieki zdrowotnej a nie osoba rejestrująca pacjentów decyduje o tym, czy ze względów medycznych konieczne staje się udzielenie pacjentowi świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia do lekarza.

 

Pracownik rejestracji nie jest osobą, która udziela świadczeń zdrowotnych i nie może podejmować decyzji medycznych. Odpowiada on za sprawy organizacyjne placówki niezbędne do udzielenia pacjentowi świadczeń zdrowotnych.

 

Jeśli pracownik rejestracji odmawia zapisania pacjenta na wizytę lekarską, pacjenci w pierwszej kolejności pacjenci powinni zwrócić się do kierownika podmiotu leczniczego z prośbą o wyjaśnienia. Najlepiej jeśli zrobią to pisemnie ponieważ wtedy kierownik również powinien udzielić odpowiedzi na piśmie. Dobrze, aby kopia pisma została także przesłana do wiadomości Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Zasady rejestracji pacjentów wynikają z załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co oznacza, że muszą być one stosowane przez wszystkie przychodnie, które udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Szczegółowe zagadnienia związane z podstawową opieką zdrowotną reguluje z kolei rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Dlatego też jeśli pacjent uzna, że odpowiedź udzielona przez kierownika podmiotu leczniczego jest niewystarczająca, może zwrócić się do Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce zdarzenia. Pacjent może także skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące możliwości kontaktu znajdują się w zakładce Kontakt.