W jakich sytuacjach możemy zwrócić się o pomoc do Rzecznika Praw Pacjenta?

Zdarza się, że korzystając ze świadczeń opieki zdrowotnej w przychodni, poradni specjalistycznej czy szpitalu napotykamy na różnego rodzaju problemy. Gdzie i w jakich sytuacjach należy zgłosić się do Rzecznika Praw Pacjenta, tak aby skutecznie rozwiązać problem? Te pytania często zadają sobie pacjenci.

 

Jakie sprawy?

Sprawy związane z naruszeniem praw pacjenta. Świadczenia zdrowotne zostały Ci udzielone bez zachowania należytej staranności? Lekarz nie udzielił Ci lub osobie przez Ciebie upoważnionej przystępnej informacji o Twoim stanie zdrowia i leczeniu? Masz problem z uzyskaniem kopii swojej dokumentacji medycznej? To właśnie przykładowe sytuacje, gdy powinieneś skontaktować się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Jak zgłosić problem?

Nie wiesz, czy Twoje prawa zostały naruszone, masz pytania albo potrzebujesz porady? Skorzystaj z ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii 800-190-590. Z dyżurującymi pracownikami Biura Rzecznika Praw Pacjenta można skontaktować się od poniedziałki do piątku, od 08:00 do 20:00.

Możesz także napisać wniosek do Rzecznika Praw Pacjenta. Podaj w nim następujące informacje: swoje dane osobowe (a jeżeli sprawa nie dotyczy bezpośrednio Ciebie również dane osobowe pacjenta, którego prawa mogły zostać naruszone oraz prześlij upoważnienie do działania w imieniu tej osoby), nazwę podmiotu leczniczego, którego sprawa dotyczy, opis zaistniałej sytuacji, podpis osoby, która składa wniosek.
Wniosek możesz przesłać pocztą na adres: ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa;
e-mailem: kancelaria@rpp.gov.pl, poprzez platformę ePUAP albo faxem: (22) 506-50-64.

Szczegółowe informacje dotyczące możliwych form złożenia wniosku o wszczęcie postępowania wyjaśniającego znajdziesz również na naszej stronie internetowej pod poniższym linkiem:

http://www.rpp.gov.pl/kontakt/wniosek-o-wszczecie-postepowania-wyjasniajacego/

 

Co się stanie z Twoim zgłoszeniem?

Jeśli zgłoszenie wskazuje, że w sprawie mogło dojść do nieprawidłowości w realizowaniu praw pacjenta Rzecznik podejmie sprawę i rozpocznie postępowanie wyjaśniające. Prowadząc postępowanie Rzecznik Praw Pacjenta ustali, czy w przekazanej sprawie zostały naruszone prawa pacjenta.

Jeżeli na podstawie zgromadzonych w toku postępowania informacji i materiałów, Rzecznik stwierdzi, że Twoje prawa zostały naruszone skieruje do podmiotu leczniczego wystąpienie zawierające opinie lub wnioski co do sposobu załatwiania tej sprawy.

Dodatkowo, jeżeli sprawa tego wymaga, Rzecznik zażąda wszczęcia postępowania dyscyplinarnego lub zastosowania sankcji służbowych wobec konkretnego pracownika placówki.

Rzecznik może też zwrócić się do organu nadrzędnego – który sprawuje nadzór i może dokonywać kontroli i oceny działalności placówki, w której naruszono prawa pacjenta – z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa.