W jakich sytuacjach możesz uzyskać pomoc u dyrektora placówki medycznej lub w Narodowym Funduszu Zdrowia?

Problemy związane z organizacją i porządkiem pracy w placówce

Jakie sprawy?

  • Rejestracja na wizytę lekarską

Na wizytę do lekarza możesz zapisać się nie tylko osobiście, ale również telefonicznie lub za pośrednictwem osoby trzeciej. Przychodnia lub poradnia specjalistyczna zobowiązana jest zapewnić rejestrację pacjentów na podstawie zgłoszenia we wszystkich tych formach. Dodatkowo w niektórych placówkach podstawowej opieki zdrowotnej, które dysponują odpowiednim oprogramowaniem i taką możliwością zapisać się można także drogą elektroniczną.  Ponadto, wszystkie szpitale i poradnie, które mają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i  które prowadzą listy oczekujących powinny również umożliwiać elektroniczną rejestrację na wizytę lekarską.

Co więcej, na wizytę do lekarza możesz zapisać się dowolnie wybranego dnia, w godzinach pracy rejestracji.

Gdzie zgłosić problem?

Wszelkie nieprawidłowości oraz problemy jak np. wyznaczanie jednego konkretnego dnia na rejestrację lub niezapewnienie pacjentom możliwości telefonicznego zapisania się do lekarza, należy zgłaszać do właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

  • Częste spóźnianie się lekarza na umówione wizyty

Pacjenci powinni mieć zapewniony dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej, będących przedmiotem umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, zgodnie z godzinami ustalonymi w załączonym do tej umowy harmonogramie pracy. Przestrzeganie harmonogramu pracy przez lekarzy zatrudnionych w przychodni czy poradni jest ich obowiązkiem.

Gdzie zgłosić problem?

Jeśli lekarz często przystępuje do przyjmowania pacjentów po umówionej godzinie, fakt ten należy zgłosić kierownikowi placówki w formie ustnej lub pisemnej. Wówczas kierownik może wyciągnąć sankcje służbowe wobec lekarza, który jak każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania ustalonego czasu pracy. Zgodnie z kodeksem pracy spóźnianie się pracownika do miejsca wykonywania obowiązków służbowych stanowi naruszenie obowiązków pracowniczych, za nieprzestrzeganie których pracodawca może stosować karę upomnienia albo nagany.

Nieprzestrzeganie w podmiocie leczniczym harmonogramu czasu pracy, można także zgłosić do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ. Nieprzestrzeganie ustalonego czasu pracy stanowi bowiem naruszenie postanowień umowy świadczeniodawcy z Funduszem, za co grożą kary finansowe.

 

  • Urlop lekarza rodzinnego

Problem, który może pojawić się szczególnie w czasie wakacji, ferii zimowych czy okresów świątecznych to urlop naszego lekarza rodzinnego. Zgodnie z przepisami świadczeniodawca jest zobowiązany do zabezpieczenia pacjentom zadeklarowanym do przebywającego na urlopie lekarza, dostępności do świadczeń zdrowotnych poprzez ustalenie zastępstwa na czas jego  nieobecności.

Pacjenci zapisani do konkretnego lekarza rodzinnego powinni zostać też odpowiednio wcześniej poinformowani o jego urlopie – takie ogłoszenie powinno być zamieszczone w  w budynku przychodni, w której lekarz przyjmuje.

Gdzie zgłosić problem?

Jeśli nie możesz skorzystać z porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, bo zastępstwo nie zostało ustalone zgłoś ten problem do swojego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Na podstawie podpisanej z Funduszem umowy placówka medyczne jest zobowiązana zapewnić dostęp do lekarza zgodnie z godzinami ustalonymi w harmonogramie pracy przez cały okres obowiązywania umowy.