Wizyta u lekarza specjalisty

Rejestracja na wizytę

Pierwsza wizyta u specjalisty odbywa się na podstawie skierowania, które stanowi podstawę porady specjalistycznej. Bez skierowania możesz zgłosić się natomiast do ginekologa-położnika, onkologa, psychiatry, dentysty, wenerologa. Podczas pierwszej wizyty specjalista zadecyduje o tym, czy wystarczy jednorazowa konsultacja, czy też konieczne jest objęcie Cię opieką specjalistyczną. W tym drugim przypadku będziesz objęty leczeniem specjalistycznym do czasu jego zakończenia – nie jesteś zobowiązany do cyklicznego odnawiania skierowania.

 

Co istotne, skierowanie uprawnia Cię do zapisania tylko do jednej przychodni. Należy dostarczyć do niej skierowanie w ciągu 14 dni od umówienia wizyty. Aktualizacja skierowania do leczenia specjalistycznego jest konieczna w sytuacji, gdy nie podjąłeś leczenia w ciągu ostatnich 730 dni. Nowe skierowanie konieczne jest wówczas, gdy przyczyna zdrowotna będąca podstawą do jego wystawienia jest inna niż wskazana we wcześniejszym skierowaniu lub gdy przyczyna jego wydania wygasła.

 

Warto również pamiętać, że lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne zlecone przez specjalistę na podstawie wydanego przez specjalistę zaświadczenia.

 

 

Sprawdź, w której placówce będzie szybciej

Chcesz jak najszybciej dostać się do specjalisty bądź na zabieg? Listę oczekujących w kolejce do lekarza lub na badania diagnostyczne możesz sprawdzić na stronie: www.terminyleczenia.nfz.gov.pl.


Jest to szczególnie przydatna opcja dla osób, którym się śpieszy ale jednocześnie mają możliwość wybrać się na leczenie do innego miasta. Pamiętaj, że zawsze można wypisać się z listy oczekujących w jednej placówce i zapisać na listę oczekujących do drugiej (nie możesz jednak zarejestrować skierowania w dwóch przychodniach jednocześnie – w tej sytuacji przychodnia ma podstawy do skreślenia Cię z listy oczekujących).

 

 

W jaki sposób mogę przyśpieszyć wizytę u specjalisty?

Przy ustalaniu kolejności udzielania świadczeń zdrowotnych (wizyty lekarskiej, badania lub zabiegu) i umieszczania pacjentów na listach oczekujących duże znaczenie ma widniejąca na skierowaniu kategoria medyczna, do której zakwalifikował Cię lekarz kierujący.

 

Kategorie medyczne określają więc dwie grupy oczekujących: przypadki pilne i stabilne. Przypadek pilny to konieczność pilnego udzielania świadczeń ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub zmniejszenia szans na powrót do zdrowia.

 

O przypadku stabilnym mówimy gdy, jest to przypadek inny niż przypadek pilny i przypadek nagły (czyli taki, który wymaga udzielenia świadczeń natychmiast z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia).

Pacjentom zakwalifikowanym do kategorii przypadek pilny świadczenia udzielone są w pierwszej kolejności, przed pacjentami zakwalifikowanymi do kategorii przypadek stabilny.

 

Kategorie medyczne są podstawą do realizacji świadczeń w określonym czasie, dlatego jeśli w trakcie oczekiwania na wizytę, badanie lub określony zabieg Twój stan zdrowia znacznie się pogorszy, udaj się do lekarza prowadzącego. Po badaniu lekarz może zmienić kategorię medyczną, co będzie miało wpływ na przyśpieszenie terminu realizacji przysługującego Ci świadczenia zdrowotnego.

 

 

Gdzie można wykonać badania zlecone przez specjalistę?

Jeśli jesteś objęty leczeniem specjalistycznym, co wymaga wykonania niezbędnych w tym celu badań diagnostycznych powinieneś uzyskać od lekarza skierowanie na te badania. Zadaniem lekarza jest wskazanie podmiotu leczniczego, gdzie możliwe będzie wykonanie zleconego badania diagnostycznego.

 

Specjalista, który kieruje Cię na badania powinien umożliwić ich wykonanie – na terenie tej samej placówki medycznej lub w innym podmiocie, z którym placówka medyczna ma podpisaną umowę na wykonanie danego badania.

 

Wynika to z obowiązujących przepisów, które wskazują, że to świadczeniodawca zapewnia udzielanie świadczeń w sposób kompleksowy obejmujący wykonanie niezbędnych badań, w tym badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej oraz procedur medycznych związanych z udzielaniem tych świadczeń.

 

Narodowy Fundusz Zdrowia podpisując ze świadczeniodawcami kontrakty, rozlicza się z nimi płacąc kompleksowo za leczenie pacjenta. Tak więc, jeśli leczenie to wymaga wykonania dodatkowych badań diagnostycznych w zewnętrznym podmiocie leczniczym, który lekarz wskazał pacjentowi, NFZ zobowiązany jest do finansowania takiego świadczenia. Jest jednak jeden warunek – lekarz kierujący pacjenta na badanie powinien mieć podpisane porozumienie o współpracy (umowę) z poradnią, która wykona takie badanie diagnostyczne.

 

 

Odmowa wystawienia skierowania do specjalisty

Pacjenci nie mogą narzucać lekarzowi obowiązku wystawienia im skierowania. To lekarz, biorąc pod uwagę wiedzę i wskazania medyczne, decyduje o tym czy takie skierowanie zostanie Ci wystawione. Oznacza to również, że lekarz ma prawo odmówić wystawienia Ci skierowania, jeśli w jego ocenie nie zachodzi taka potrzeba. Taka odmowa powinna zostać odnotowana w Twojej dokumentacji medycznej.

 

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją lekarza,  możesz wystąpić z wnioskiem do kierownika danego podmiotu leczniczego o weryfikację odmownej decyzji przez innego lekarza zatrudnionego w danej placówce. Masz także prawo zażądać, aby lekarz, który odmówił wypisania skierowania, zasięgnął opinii innego lekarza.

 

Pamiętaj, że jeśli nie możesz stawić się na umówioną wizytę u lekarza specjalisty, masz obowiązek poinformować o tym wcześniej przychodnię. Być może inny pacjent będzie mógł skorzystać dzięki Tobie z wcześniejszej porady i w ten sposób skrócić czas oczekiwania na wizytę u jednego ze specjalistów.