Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

Logo Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego JPG

 

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 określa strategię działań mających na celu:

  1. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej, wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;
  2. kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

               

Podmiotami biorącymi udział w realizacji Programu są ministrowie właściwi ze względu na cele Programu, w szczególności ministrowie właściwi do spraw: zdrowia, zabezpieczenia społecznego, rodziny, pracy, oświaty i wychowania, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości oraz obrony narodowej; Narodowy Fundusz Zdrowia; samorządy województw, powiatów i gmin.

 

W realizacji zadań wynikających z Programu mogą uczestniczyć również organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne podmioty, które zakresem swojej działalności obejmują cele i zadania Programu.

 

Celami głównymi Programu są:

  1. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb;
  2. prowadzenie działań na rzecz zapobiegania stygmatyzacji i dyskryminacji osób z zaburzeniami psychicznymi;
  3. monitorowanie i ocena skuteczności działań realizowanych w ramach Programu.


Więcej o Narodowym Programie Ochrony Zdrowia Psychicznego - PDF 617 KB