Deklaracja dostępności

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodna z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Rzecznika Praw Pacjenta.

 

Data publikacji: 2019-02-01

Data aktualizacji: 2019-09-30

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia 2019-09-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Budynek Biura Rzecznika Praw Pacjenta położony jest przy ul. Młynarskiej, pomiędzy ulicami Żytnią i Długosza. Dojazd do Biura możliwy jest komunikacją miejską. Najbliżej znajduje się przystanek tramwajowy linii 20, 23 i 24.

 

Zdjęcie przodu budynku Biura Rzecznika Praw Pacjenta

 

Adres Biura Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa

 

OZNAKOWANIE BUDYNKU

Z przodu budynku widać nazwę Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Wejście główne do Biura znajduje się z boku, z prawej strony budynku. Po prawej stronie drzwi, na budynku widoczna jest tablica z godłem Rzeczypospolitej Polskiej oraz tablica z nazwą Urzędu.

Przed wejściem do Biura znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Drzwi wejściowe (zewnętrzne) są kontrastowo oznakowane, a ich szerokość umożliwia swobodny przejazd osobie poruszającej się na wózku inwalidzkim. Drzwi nie są sterowane automatycznie, natomiast w środku po prawej stronie zawsze obecna jest osoba na recepcji, która pomoże w otwarciu drzwi.

Za recepcją po lewej stronie holu znajduje się pokój przyjęć interesantów, w tym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Za pokojem przyjęć interesantów znajduje się kancelaria Biura. Na tym samym piętrze jest także umiejscowiona toaleta przystosowana do osób z niepełnosprawnościami.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta spełnia standardy miejsca dostosowanego dla osób niepełnosprawnych, nie ma barier architektonicznych utrudniających poruszanie się. Na drzwiach wejściowych widoczny jest piktogram przedstawiający logo certyfikatu „Tu jest OK” wydanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Z tyłu budynku znajduje się parking z wydzielonymi i oznakowanymi stanowiskami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych. Aby skorzystać z parkingu należy pobrać bilet i wjechać za szlaban. Interesanci Biura Rzecznika Praw Pacjenta mogą skorzystać z parkingu bezpłatnie.


INFORMACJA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

• Każda osoba odwiedzająca Biuro Rzecznika Praw Pacjenta może przyjść do nas z wybraną osobą towarzyszącą.

• Na Państwa życzenie możemy przygotować informacje w języku łatwym do czytania i zrozumienia lub w języku migowym (np. publikacje, ulotki informacyjne wydane przez Biuro, dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta)

 

Osoby z problemami słuchu
Zapewniamy pomoc tłumacza języka migowego on-line. Połączenie jest możliwe poprzez kliknięcie w banner zamieszczony na stronie internetowej Biura (tutaj: http://www.rpp.gov.pl/kontakt/kontakt-dla-osob-z-trudnosciami-w-komunikowaniu-sie/) lub poprzez aplikację mobilną Migam. Po kliknięciu użytkownik połączy się z tłumaczem języka migowego, który w tym samym czasie wykona połączenie na Telefoniczną Informację Pacjenta. Wystarczy, że osoba dzwoniąca posiada urządzenie mobilne z kamerą, dzięki której zostanie wykonane połączenie a pracownicy Biura na bieżąco odniosą się do jej sytuacji.

 

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą również skorzystać z pomocy tłumacza na miejscu w siedzibie Biura. Jedna z możliwości to połączenie z tłumaczem języka migowego on-line, które zrealizuje pracownik Biura. Kolejna to zapewnienie tłumacza w siedzibie Urzędu – osoba zainteresowana powinna złożyć do Biura wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku należy zaznaczyć z jakiego tłumacza języka migowego chcieliby Państwo skorzystać (PJM, SJM lub SKOGN), zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Wniosek można przesłać do nas mailowo na adres , faksem: numer 22 532 82 30 lub złożyć osobiście w kancelarii Biura. (Pobierz wzór wniosku).

 

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Do Biura można przyjść z psem asystującym.

Na życzenie osób niewidomych i niedowidzących, możemy przygotować dokumenty wydrukowane pismem Braille'a lub drukiem powiększonym. Możemy także przygotować informację w formie nagrania i przesłać plik dźwiękowy drogą elektroniczną lub tradycyjną na nośniku dźwięku np. na płycie CD.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Bezpłatny numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00.

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15. W tych godzinach, oraz w poniedziałki w godzinach od 8:15 – 18:00, przyjmujemy skargi i wnioski. Pisma trafiają bezpośrednio do kancelarii Biura, natomiast te które przyjmowane są w poniedziałki po godzinie 16:15, następnego dnia przekazywane są do kancelarii przez pracownika, który je przyjął.

 

Przyjęcia interesantów Biurze odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 15:00, w poniedziałki w godzinach od 9:00 – 18:00. Z takiej formy kontaktu może skorzystać każda osoba, która zgłasza się do siedziby Biura osobiście po poradę, informację na temat praw pacjenta czy też w celu przejrzenia akt w swojej sprawie. Osoby zainteresowane na taką wizytę powinny zapisać się mailowo (adres: ) lub telefonicznie (22 532 82 43) – zostanie wyznaczony dzień i godzina spotkania. Osoby niezapisane również zostaną przyjęte, jednak może zdarzyć się sytuacja, że będą musiały chwilę poczekać ponieważ w pierwszej kolejności zostaną obsłużone osoby zapisane.

 

Pozostałe formy kontaktu

Wszelkie zapytania dotyczące praw pacjenta można przesłać do Biura:

 

Numer telefonu do sekretariatu 22 53 28 250
Faks (22) 506 50 64

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Karolina Barańczak . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu <span id="" a11y-telefon"="">22 532 82 35. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

STRONA INTERNETOWA

Strona internetowa Rzecznika Praw Pacjenta została dostosowana jest do wymogów dostępności i jest zgodna z standardami WCAG 2.0.
Strona ta zawiera takie rozwiązania jak:

• obsługa za pomocą klawiatury i przy użyciu myszki;

• możliwość zmiany wielkości czcionki;
• możliwość skorzystania w wersji kontrastowej dla słabowidzących.

 

PROCEDURA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.