Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie w ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. każdej osobie przysługuje prawo do uzyskania informacji o sprawach publicznych.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć korzystając z załączonego formularza.

 


Powyższy formularz wniosku nie ma charakteru obligatoryjnego, jednak jego wypełnienie usprawni procedurę udzielenia odpowiedzi.


Wniosek należy przekazać do Biura Rzecznika Praw Pacjenta w jednej z niżej wymienionych form:

 

  • Pocztą na adres:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

ul. Młynarska 46

01-171 Warszawa
z dopiskiem "Informacja publiczna"

 

  • złożyć osobiście, adres j. w.

 

  • przesłać drogą elektroniczną na adres:

 

  • złożyć poprzez ePAP (Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka)

 

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administratorem danych osobowych przekazanych w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie informacji publicznej jest Rzecznik Praw Pacjenta, ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa.


Dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku, a także w celu archiwizacji zgromadzonej dokumentacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).


W Biurze Rzecznika Praw Pacjenta wyznaczono inspektora ochrony danych. Z inspektorem można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej:
  • platformy ePUAP: /RzPP/skrytka
  • pisemnie na wskazany wyżej adres administratora.


Dane nie są przekazywane żadnym innym podmiotom za wyjątkiem podmiotów świadczących usługi na rzecz Biura Rzecznika Praw Pacjenta na podstawie odrębnych umów, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa oraz podmiotów uprawnionych do ich uzyskania na podstawie odpowiednich przepisów prawa.


Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania oraz żądania ograniczenia przetwarzania. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres minimum 10 lat.


Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie dotyczących Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.


Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji wskazanych celów wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.