Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego

Zgodnie z art. 50 ust. 2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wniosek kierowany do Rzecznika jest wolny od opłat. Tym samym Rzecznik Praw Pacjenta nie pobiera żadnych opłat związanych z rozpatrzeniem wpływających do niego wniosków.

 

Należy pamiętać, aby składany do Rzecznika wniosek został podpisany przez wnioskodawcę lub osobę działającą w jego imieniu.


W celu złożenia wniosku wymagającego wszczęcia przez Rzecznika Praw Pacjenta postępowania wyjaśniającego dot. ewentualnego naruszenia prawa pacjenta, proszę o jego przesłanie w jednej, z niżej wymienionych form:

 

 • Tradycyjną drogą pisemną:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
ul. Młynarska 46
01-171 Warszawa
fax.: (22) 506-50-64

 

Wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego przez Rzecznika Praw Pacjenta (DOC 36 KB)

 

 • Elektronicznie:

ePUAP

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym, interesanci mogą składać wnioski przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Umożliwiają one przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka

 

Poświadczenie odbioru zostanie przesłane na adres e-mail nadawcy korespondencji. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

Do otworzenia strony ePUAP-u może być potrzebna przeglądarka Microsoft Internet Explorer w wersji: 7, 8 lub Mozilla Firefox w wersji: 3.6, 4.0

Dane techniczne: Istnieje możliwość dostarczenia dokumentu
w godzinach pracy Urzędu (8.15-16.15) na następujących nośnikach:

 • dyskietka 1,44 MB,
 • pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0,
 • płyta CD-RW.

Pracownik Biura w ten sposób będzie miał możliwość nagrania państwu potwierdzenia odbioru dokumentu.

Akceptowalne formaty załączników to:

 • DOC, RTF
 • XLS
 • CSV
 • TXT
 • GIF, TIF, BMP, JPG
 • PDF
 • ZIP


Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające złośliwe oprogramowanie będą automatycznie odrzucane i pozostaną nierozpatrzone.