Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego

W Polsce systematycznie wzrasta liczba osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. Ochroną praw tej grupy pacjentów zajmuje się Rzecznik Praw Pacjenta, działający przy pomocy Departamentu do spraw Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.


Pomoc w ochronie praw pacjenta z zaburzeniami psychicznymi

Osoby przebywające w podmiotach leczniczych zapewniających całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową mogą skorzystać z pomocy Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego – pracownika Biura Rzecznika Praw Pacjenta, który działa na terenie tej placówki.


Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy w szczególności:
1) pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego;
2) wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg osób przebywające w podmiotach leczniczych sprawujących całodobową opiekę psychiatryczną lub odwykową;
3) współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym ww. osób;
4) inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.


Pacjentom placówek, które nie są objęte działalnością Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego lub ich rodzinom czy bliskim pomocy w ochronie praw udziela Departament do Spraw Zdrowia Psychicznego Biura Rzecznika Praw Pacjenta - Kontakt

 

 

Infografika o zadaniach Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego PDF 5,23 MB

Pobierz infografikę dotyczącą zadań Rzeczników Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego - PDF 5,23 MB
 

 

WYKAZ PODMIOTÓW UDZIELAJĄCYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ W WARUNKACH STACJONARNYCH, W KTÓRYCH PEŁNIĄ FUNKCJĘ RZECZNICY PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO