A A A

Patronaty udzielone w 2015 r.

10-09-2015r.

kampanię informacyjno – edukacyjną dla kobiet „Rodzę – Mam prawa”

Rzecznik Praw Pacjenta objął patronatem honorowym kampanię informacyjno – edukacyjną dla kobiet „Rodzę – Mam prawa”, której planowany czas trwania przewidziany jest od listopada 2015 r. do marca 2016 r.

 

Kampania ma na celu promocję i poszerzenie wiedzy kobiet na temat poszczególnych, najważniejszych zapisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. „w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem”.

 

W ramach kampanii powstaną infografiki w łatwy i przejrzysty sposób pokazujące poszczególne zapisy prawa, spot telewizyjny i radiowy, banery reklamowe oraz nowe artykuły eksperckie dla kobiet i personelu medycznego o tematyce okołoporodowej.
Planowany jest również cykl spotkań w całej Polsce prowadzonych przez lokalne liderki. Ma on na celu promocję poszczególnych zapisów standardów w środowiskach lokalnych. Odbędzie się też cykl warsztatów dla blogerów i dziennikarzy, aby uwrażliwić ich na to, w jaki sposób współczesne media mówią o porodzie oraz pokazanie, jak to wpływa na pogłębiający się strach przed porodem.

 

Rzecznik Praw Pacjenta podkreśla, jak istotna jest wiedza kobiet oczekujących lub planujących dziecko, powinny one wiedzieć jakie standardy obowiązują w opiece nad pacjentkami w czasie ciąży, w trakcie porodu i po nim oraz w opiece nad noworodkiem. Taka wiedza pozowali kobiecie świadomie decydować o tym kto będzie sprawował nad nią opiekę medyczną, wybrać miejsce porodu, decydować o skorzystaniu ze wsparcia osoby bliskiej podczas całego porodu. Wyposażona w informacje pacjentka ma także możliwość skutecznie ubiegać się o przysługujące jej uprawnienia m.in. do decydowania o zakresie podejmowanych działań i stosowanych procedur medycznych w trakcie porodu, do informacji o niefarmakologicznych i farmakologicznych metodach łagodzenia bólów porodowych.

Lista aktualności
Rejestr zmian:
Data utworzenia: 22.01.2016
Osoba udostępniająca: Karolina Barańczak
Data udostępnienia: 10.09.2015 godzina: 10:37
Sprawdź historię zmian