A A A

Praca

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi poniżej ważnymi informacjami dla wszystkich zainteresowanych pracą w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta:


Nabór do korpusu służby cywilnej w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta:
 

Wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w korpusie służby cywilnej w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta obowiązują przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559).

 

Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta można znaleźć tutaj - PDF 3,38 MB

 

Regulamin naboru na wolne stanowiska wspierające, techniczne i obsługi w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta można znaleźć tutaj - PDF 1,69 MB

 

Ogłoszenia umieszczane są również w siedzibie urzędu, na tablicy ogłoszeń przy wejściu.

 

Wskazówki - na co zwrócić uwagę, przygotowując aplikację:

W ogłoszeniach o wolnych stanowiskach pracy w BRPP określane są m.in. warunki pracy, niezbędne i dodatkowe wymagania związane z konkretnym stanowiskiem pracy oraz niezbędne oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań podanych w ogłoszeniu.


1) staż pracy lub doświadczenie zawodowe

Staż pracy to okres, w którym pracownik pozostawał w stosunku pracy, czyli wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Dokumentem potwierdzającym może być np. świadectwo pracy.

 

Natomiast doświadczenie zawodowe należy rozumieć znacznie szerzej. Może być ono zdobywane nie tylko w ramach zatrudnienia, ale także w ramach świadczenia pracy na podstawie niepracowniczych stosunków prawnych, umów cywilnoprawnych, a także pracy w formie wolontariatu lub różnego rodzaju staży.

 

Długość i rodzaj wymaganego doświadczenia/stażu pracy można udokumentować, np. kopiami: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu, zakresów obowiązków, opisów stanowisk pracy, ocen okresowych, opinii czy referencji.

 

2) wykształcenie

Potwierdzenie wykształcenie to wymóg formalny, kandydaci powinni udokumentować posiadane wykształcenie, załączając kopię: dyplomu, świadectwa, zaświadczenie o ukończeniu szkoły, studiów itp. Szczególną uwagę należy zwrócić gdy wymagane jest wykształcenie profilowe.


3) poprawność przygotowanych oświadczeń oraz własnoręczne ich podpisanie

Z uwagi na częste błędy w oświadczeniach dołączanych do ofert pracy zalecamy skorzystanie z poniższego wzoru oświadczenia, obowiązującego przy ubieganiu się o zatrudnienie w służbie cywilnej

 

 Oświadczenie do naboru - 37,5 KB

 

4) znajomość języka obcego

Jeżeli na danym stanowisku pracy wymagana jest znajomość języka obcego i w ogłoszeniu podano ten wymóg jako niezbędny albo dodatkowy, składane oferty powinny zawierać kopie dokumentów potwierdzających znajomość tego języka na wskazanym poziomie, np. wskazany w ogłoszeniu poziom B2 – oferta powinna zawierać kopię odpowiedniego certyfikatu językowego na poziomie co najmniej B2. W przypadku gdy znajomość języka obcego na wskazanym poziomie jest wymogiem niezbędnym, aplikacje niezawierające ww. dokumentów nie zostaną zakwalifikowane do kolejnych etapów naboru.


5) terminowe złożenie dokumentów

Ponieważ złożone dokumenty nie są zwracane, a po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych podlegają zniszczeniu, wszystkie dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań podanych w ogłoszeniu (z wyjątkiem oświadczeń) należy przekazywać w postaci kopii.

 

6) tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym, z wyjątkiem certyfikatów potwierdzających znajomość języka obcego, należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów.

 

7) informacja dla osób niepełnosprawnych
W każdym ogłoszeniu o naborze do korpusu służby cywilnej, znajduje się informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie wynosi co najmniej 6 proc. Gdy wskaźnik ten jest niższy, osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu na warunkach określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1559).

 

Jeżeli osoba niepełnosprawna ma zamiar skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, konieczne jest przedłożenie przez nią w aplikacji dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Wszyscy kandydaci podlegają weryfikacji i ocenie na jednolitych i konkurencyjnych zasadach – osoby niepełnosprawne na poszczególnych etapach naboru traktowane są na równi z pozostałymi kandydatami ubiegającymi się o dane stanowisko. Wszyscy kandydaci muszą spełniać wymagania niezbędne wskazane w ogłoszeniu, natomiast spełnienie w największym stopniu wymagań dodatkowych/pożądanych zwiększa szanse na znalezienie się w gronie wyłonionych najlepszych kandydatów.

 

Komisja wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe/pożądane. Gdy w gronie wyłonionych najlepszych kandydatów znajdzie się osoba niepełnosprawna, przysługuje jej pierwszeństwo w zatrudnieniu (bez względu na wyniki pozostałych kandydatów). W każdym przypadku ostateczną decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje dyrektor generalny urzędu.

 

Ponadto w treści ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej umieszcza się dodatkowy punkt Warunki pracy. Zawarty w nim opis sposobu wykonywania zadań oraz charakterystyka miejsca i otoczenia organizacyjno-technicznego danego stanowiska pracy, oprócz innych informacji zawartych w treści ogłoszenia, pozwala osobom zainteresowanym pracą w służbie cywilnej – zwłaszcza osobom niepełnosprawnym – ocenić własne możliwości i podjąć decyzję o aplikowaniu na dane stanowisko.

 

8) termin i miejsce składania dokumentów

W ogłoszeniach o naborze do korpusu służby cywilnej podawana jest informacja o terminie i miejscu złożenia aplikacji.

forma składania dokumentów:

 • w formie papierowej wysyłając pocztą tradycyjną,
 • w siedzibie urzędu – przy ul. Młynarskiej 46 w Warszawie
  (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.15-16.15),
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP),
 • pocztą elektroniczną na adres

 

W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów.


Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z tym podkreślamy, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 

Oferty otrzymane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

9) najczęściej popełniane błędy, to:

 • brak wymaganych oświadczeń, brak podpisu pod oświadczeniami lub błędy w treści oświadczeń;
 • brak dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • brak dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe lub staż pracy, w tym ich długość i rodzaj;
 • brak tłumaczeń dokumentów złożonych w języku obcym, szczególnie dotyczących doświadczenia zawodowego;
 • brak dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń, studiów podyplomowych, posiadanie uprawnień – jeżeli wymóg ich posiadania wynika z ogłoszenia;
 • aplikacje składane/wysłane/uzupełniane po terminie.
Rejestr zmian:
Autor informacji: Ewa Pacocha
Data utworzenia: 12.03.2019
Osoba udostępniająca: Karolina Barańczak
Data udostępnienia: 14.03.2019 godzina: 09:51
Osoba modyfikująca: Karolina Barańczak
Data ostatniej modyfikacji: 14.03.2019 godzina: 09:51
Sprawdź historię zmian