Współpraca

Współpraca z Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

W dniu 8 października 2013  r. Rzecznik Praw Pacjenta oraz Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych podpisali Porozumienie o współpracy. Obie  instytucje podjęły działania informacyjno-promocyjne upowszechniające wiedzę na temat bezpiecznej farmakoterapii oraz możliwości zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych.

 

  • „Dlaczego warto czytać ulotki leków czyli Twoje bezpieczeństwo”

"Czytaj ulotki leków. Ulotka - Twoje bezpieczeństwo” - JPG 3,91 MB

 

 

  • „Odwrócony czarny trójkąt”

Od 1 września 2013 r. na ulotce dołączonej do opakowania niektórych leków umieszczony jest czarny odwrócony trójkąt oraz krótkie zdanie: „Niniejszy produkt leczniczy będzie dodatkowo monitorowany.” Symbol ten dotyczy produktów leczniczych, których profil bezpieczeństwa jest szczególnie wnikliwie oceniany tj. przede wszystkim leków od niedawna stosowanych. Nie oznacza to jednak, że są to leki, których używanie obarczone jest większym ryzykiem.

 

 

  • Zgłaszanie niepożądanych działań produktów leczniczych

Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu działania niepożądanego produktu leczniczego.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.). Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159).